Make your own free website on Tripod.com

月亮代表我的心

妳問我愛你有多深 我愛你有幾分  

我的情也真 我的愛也真 月亮代表我的心 

妳問我愛你有多深 我愛你有幾分

我的情不移 我的愛不變 月亮代表我的心
   
輕輕的一個吻 已經打動我的心  

深深的一段情 叫我思念到如今 

妳問我愛你有多深 我愛你有幾分