Make your own free website on Tripod.com
一生何求
*冷暖那可休 回頭多少個秋 
尋遍了卻偏失去 未盼卻在手 
我得到沒有 沒法解釋得失錯漏 
剛剛聽到望到便更改 
不知那裡追究* 
**一生何求 常判決放棄與擁有 
耗盡我這一生 觸不到已跑開 
一生何求 迷惘裡永遠看不透 
沒料到我所失的竟已是我的所有**
Repeat * 
一生何求 曾妥協也試過苦鬥 
夢內每點繽紛 一消散那可收 
一生何求 誰計較贊美與詛咒 
沒料到我所失的竟已是我的所有
Repeat *